Home

Úvod

Podolské přístaviště patří k potenciálně mimořádně krásným koutům Prahy. Určitě si zaslouží otevřít veřejnosti a nutně potřebuje revitalizaci a zásadní modernizaci – jinak nebude moci v budoucnosti plnit své sportovní a společenské funkce. A co je zvláště důležité, omezeny budou i jeho možnosti sloužit jako bezpečný přístav v případě povodní.

Historie – slavná minulost

Podolské přístaviště bylo vybudováno v letech 1867 až 1870 na pravém břehu Vltavy s využitím mírné zátoky před Vyšehradskou skálou.
Tento původně vorový přístav na vltavské vodní cestě byl v devadesátých letech 19. století doplněn o zhruba 400 metrů dlouhou ochrannou hráz. Postupně měnil svůj charakter a využití ekonomické se měnilo na sportovní a rekreační.
K tomu přispěly významným způsobem dvě události.
K první došlo roku 1891, kdy byl založen sportovní veslařský klub pražských Němců Regatta Prag. Jeho bývalá klubovna (budova čp. 1206 těsně u začátku přístavní hráze, tedy u vstupu do areálu přístavu) je v současnosti v majetku Univerzity Karlovy.
Druhá se udála roku 1893. Velký propagátor sportu v naší vlasti (spoluzakladatel českého olympijského výboru) Josef Rössler-Ořovský založil se skupinou přátel Český Yacht club. První klubovny s potřebným zázemím kotvily přímo na vodě, ale stále více bylo jasné, že nutně jde jen o provizórium. Proto byla v letech 1911-1912 postavena na ochranné hrázi přístavu vlastní budova (dnes čp. 1148). Již 20. října 1920 nad ní zavlála místo rakouskouherské česká královská vlajka. Rychlý rozvoj činnosti klubu za první republiky vyžadoval stále větší prostor. Proto byla na své jižní straně postupně v letech 1922-25 rozšířena a v roce 1930 k ní byla na východní straně připojena přístavba spodní loděnice. Další přestavby proběhly v roce 1937. Od roku 2008 je nemovitou kulturní památkou.
V posledních desítkách let však stavební a jiné úpravy prostoru neprobíhaly a postupně docházelo spíše k chátrání než k dynamickému rozvoji celého podolského přístaviště.

Nynější stav – smutná současnost

V současnosti je vzhled mnoha míst přístaviště skutečně neutěšený a připomíná spíše skládku než místo pro rekreaci a sport. To je zvláště citelně viditelné při srovnání s řadou moderních sportovišť a přístavišť vzniklých především v posledních letech na řadě míst v Praze i okolí.
Dalším problémem je zhoršující se celkový stav přístaviště, kde je kvůli zastaralým technologiím a některým nepohyblivým objektům na hladině stále složitější udržovat předepsané parametry z hlediska povodňové ochrany i náležitosti nutné pro provozování vodních sportů.
Především povinnosti správce celé řeky plynoucí z příslušných zákonů a vedle toho také zhoršující se celkový stav prostoru vedly společnost Povodí Vltavy k rozhodnutí revitalizovat kompletně celé přístaviště, uzpůsobit ho moderním potřebám sportovců i rekreantů a zabránit další devastaci jeho funkčnosti z hlediska sportovního využití i z hlediska funkce bezpečného přístavu při povodňovém stavu.

O projektu – Naděje pro budoucnost

Povodí Vltavy je také vlastníkem většiny pozemků v přístavišti. To vedlo k rozhodnutí uskutečnit revitalizaci jako široký projekt zahrnující nejen komplexní péči o řeku a její dno, která tentokrát nutně a výrazně přeroste objem prací uskutečňovaný v rámci běžné údržby, ale také velmi potřebné úpravy břehu řeky a celkovou revitalizaci prostoru.
Naprosto nutné je instalovat novou přístavní technologii, neboť současný stav je již nedostatečný a nevyhovující jak z hlediska sportovního vyžití, tak i z hlediska ekologického a kvůli protipovodňové funkci přístaviště.
Jako partner projektu a investor stavebních částí byla vybrána akciová společnost PH Project a to díky jejím rozsáhlým zkušenostem s realizací stabev v okolí vodních ploch a také přímo na vodních plochách. Architektonické řešení bylo svěřeno firmě MS architekti a to mimo jiné díky rozsáhlým zkušenostem tohoto studia s revitalizacemi přírodních i rekreačně přírodních prostor (namátkou lesopark v Bohumíně, Městské parky v Ústí nad Labem, projekt jižního přístavu ve finských Helsinkách).
Finální podoba projektu byla dlouho a pečlivě projednávána s příslušnými památkovými úřady a v těchto diskusích například vznikla ojedinělá myšlenka průhledu celou novou budovou na zlíchovský kostelík Sv. Filipa a Jakuba na levém břehu Vltavy. V rámci projektu vzniknou samozřejmě nová a ekologicky i bezpečnostně plně vyhovující mola s kotvišti. Nové řešení prostoru také podstatně více otevírá celé území místním obyvatelům a vytváří i ojedinělý amfiteátr přímo na břehu řeky vhodný k pořádání menších kulturních a společenských akcí.

Kontakt